U skladu sa poslovnom politikom, “TRIPLE JUMP ” doo, dana 15.06.2023. utvrđuje:

OPŠTE USLOVE I PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠĆENJA
“Converse Loyalty Program” ZA FIZIČKA LICA

DEFINICIJE

Izdavalac - je pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine iIi korišćenja sopstvenog loyalty-a i poklon kartica i odgovarajućeg programa komercijalnih pogodnosti.

Maloprodajni objekat – objekat koji Izdavalac ili Partner koristi za prodaju ili korišćenje sopstvene robe ili usluga i u kome se može izdavati i/ili koristiti Converse loyalty i poklon kartica.

Loyalty Program - je poseban program pogodnosti ,bonitetni program, pod uslovima Izdavaoca I pod nazivom “Converse Loyalty Program”.

Loyalty kartica – dokument kojim se dokazuje da je korisnik registrovan u okviru posebnog programa pogodnosti pod uslovima Izdavaoca “Converse Loyalty Programa” (u daljem tekstu: Loyalty kartica).

Korisnik Loyalty kartica – je lice koje karticu koristi za usluge koje mu pruža Izdavalac.

Loyalty namenski račun – je jedinstvena evidencija i registracija transakcija - koja se aktivira kada Korisnik Loyalty kartice pribavi karticu, odnosno registruje korišćenje usluga, u skladu sa Uslovima Programa.

UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi i pravila izdavanja i korišćenja odnose se na program komercijalnih benefita za kupce registrovane članove “Converse Loyalty Programa ”.

“Converse Loyalty Programa ” obuhvata Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Converse.

Pravila korišćenja kartica Converse Loyalty kupaca definisana su Opštim odredbama za izdavanje i upotrebu kartice “Converse Loyalty Program”

Kupac može biti istovremeno biti korisnik Loyalty programa - bonitetnog sistema koji utvrđuje Izdavalac kartice “Converse Loyalty Programa” i Poklon kartica “TRIPLE JUMP ”.

Registrovanjem za članstvo u Converse Loyalty klub-u kupaca korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja kartice “Converse Loyalty Programa” Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Uslovima i Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca).

 1. OPŠTE ODREDBE
 2. 1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca kartica - organizatora kluba kupaca, regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice “Converse Loyalty program” . (udaljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

  1.2. Kartice “Converse Loyalty Programa” je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime I podaci Kupca evidentirani su u elektronskoj evidenciji.

  Član “Converse Loyalty Programa” može biti pojedinačno samo fizičko lice.

  1.3. Kartica “Converse Loyalty Programa” je dokument kojim se potvrđuje da je Kupac registrovani član kluba kupaca I da na osnovu identifikacije važećom karticom, ima mogućnost da na prodajnom mestu iskoristi određene benefite definisane za članove kluba kupaca ovim Opštim uslovima I posebnim odlukama društva vezanim za “Converse Loyalty Program” . Identifikacijom karticom “Converse Loyalty Programa”, uz kupovinu proizvoda u maloprodajnim objektima, kupac od Izdavaoca može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno određeni benefit ili pogodnost.

  1.4 Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila i suprotno važećim zakonima iz predmetne oblasti.

  1.5 Benefiti “Converse Loyalty Programa” mogu se koristiti za kupovinu robe i usluga isključivo na posebno označenim mestima za to - u maloprodajnim objektima TRIPLE JUMP d.o.o .Spisak maloprodajnih objekata TRIPLE JUMP d.o.o nalazi se na web stranici www.converse.rs kao i na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o maloprodajnim objektima. Ovaj spisak podložan je promenama.

  1.6 Samo naznačeni maloprodajni objekat TRIPLE JUMP d.o.o u obavezi je da prihvati kartice “Converse Loyalty Program” i obezbedi benefite za kupca u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila .

 3. REGISTROVANJE, IZDAVANJE I OTKAZIVANJE KARTICE
 4. 2.1 Fizička ili elektronska kartica “Converse Loyalty Programa” je jedini identifikacioni document na osnovu koga se može koristiti benefiti / pogodnosti “Converse Loyalty Programa” .

  2.2 Kupac se registruje za učešće u klubu i dobijanje kartice ,popunjavanjem elektronske pristupnice , koja je sastavni deo ovih Opštih uslova.

  2.3 Prilikom registracije , Kupac će Izdavaocu predati podatke za registraciju-pristupnicu.

  2.4 Pristupnica se može popuniti i u elektronskom obliku, pri čemu kupac potvrdom u elektronskoj formi daje saglasnost za učestvovanje u klubu kupaca, preuzimanje podataka iz pristupnice i njihovo korišćenje u skladu sa Opštim uslovima, Izjavom o poverljivosti I važećim zakonskim propisima iz ove oblasti.

  Imajući u vidu da se obrada podataka zasniva na pristanku, Izdavalac u ovom slučaju rukovalac predočava kupcu, budućem članu kluba da je predajom podataka i direktnom validacijom pristao na obradu svojih podataka o ličnosti. Pri potvrdi elektronske registracije kupac je od strane ovlašćenog lica “Converse Loyalty Programa” je obavešten o načelu i svrsi korišćenja zahtevanih podataka, načinu korišćenja i osnovnim pravima u odnosu na važeće zakonske propise a posebno u odnosu na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti . U slučaju samoregistracije, preuzimanjem mobilne aplikacije ili samoregistracijom preko web sajta Izdavaoca ( converse.rs) , kupac je obavešten o Opštim uslovima u okviru aplikacije i na web sajtu Izdavaoca.

  Kupac potvrđuje registraciju, saglasnost za obradu podataka , pristup Loyalty programu i prihvatanje Opštih uslova personalizovanom elektronskom validacijom podataka i to na sledeće načine:

  • Prijemom jedinsvenog SMS koda,koji je po prezentovanju podataka od strane kupca kupac prezentuje;
  • Putem servisa IPIFICATION;
  • Korišćenjem verifikacije dostavljene email adrese;
  • Aletrnativno Izdavalac može omogućiti validaciju registracije korišćenjem Instant messaging servisa / IPIFICTION i to za serves Viber, Whatsapp , Telegram.

  Kupci, članovi “Converse Loyalty Programa” koji su se registrovali u period do izdavanja ovih Opštih uslova u obavezi su da validiraju svoje podatke i potvrde prihvatanje Optih uslova na jedan od ponuđenih načina, pri poseti prodajnim mestima Izdavaoca. U slučaju da član odbije verifikaciju, zbog mogućnosti zloupotrebe i nemogućnosti validiranja korišćenja podataka, Izdavalac zadržava pravo da onemogući učešće u programu “Converse Loyalty Programu” .

  Izdavalac može da vodi evidenciju o članovima “Converse Loyalty Programa”, kupaca za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom i Izjavom o poverljivosti.

  2.5 U slučaju da je Kupac prilikom pokušaja registrovanja i izdavanja kartice odbio da popuni/potpiše ili elektronski potvrdi pristupnicu, zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci Izdavalac ima pravo da odbije izdavanje kartice “Converse Loyalty Programa” i da ne omogući neregistrovanom kupcu učešće u klubu kupaca i ostvarivanje benefita vezanih za klub kupaca.

  2.6 Kartica “Converse Loyalty Programa”se izdaje sa rokom važenja od 36 meseci. Rok važenja kartice ističe automatski 36 meseci posle registracije i aktivacije. Po isteku roka važenja, kupac može zatražiti ponovno aktiviranje kartice uz novu obavljenu kupovinu kada važe uslovi za novo registrovane kupce.

 5. IZGUBLJENA / UKRADENA KARTICA
 6. 3.1 Korisnik je obavezan da gubitak/krađu kartice odmah prijavi Izdavaocu.

  3.2 Izdavalac nema obavezu već diskreciono pravo ponovnog izdavanja ili zamene izgubljene ili ukradene kartice “Converse Loyalty Programa”

  3.3 Prijavu gubitka/krađe kartice može izvršiti samo registrovani Kupac -Korisnik kartice “Converse Loyalty Programa” uz obavezan važeći dokument.

 7. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE
 8. 4.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

  4.2 U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje kartice.

  4.3 O prestanku prava korišćenja kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu nijedno prodajno mesto nije u mogućnosti da prihvati karticu na korišćenje. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

 9. KORIŠĆENJE KARTICE
 10. 5.1. Kartica “Converse Loyalty Programa” glasi na ime kupca ili korisnika kartice , u registraciji članova kluba.

  5.2. Kartica “Converse Loyalty Programa” se može koristiti pri kupovini robe i usluga Izdavaoca, ostvarivanju benefita definisanih opštim uslovima i odlukama Izdavaoca. Kartica “Converse Loyalty Programa” se može koristiti isključivo u naznacenim Converse maloprodajnom objektima TRIPLE JUMP d.o. a isključivo uz obavezno fizičko prilaganje same originalne kartice za identifikaciju člana kluba ili elektronskom verifikacijom.

  5.3. Kartica “Converse Loyalty Programa” se može koristiti isključivo na elektronskim terminalima GiftOnCard svih prodajnih mesta „Converse " i to od strane ovlašćenog lica TRIPLE JUMP. Pri svakoj transakciji obavljenoj elektronskim terminalima GiftOnCard kupac i Izdavalac dobijaju potvrdu o transakciji – nefiskalni isečak/slip kojim se potvrđuje da je transakcija izvršena i da je kupac ostvario definisani benefit.

  5.4 Karticu je neophodno priložiti i izvršiti identifikaciju u klubu kupaca pre obavljanja kupovine i zatvaranja transakcije plaćanja. Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će identifikacijom preko elektronskog terminala GiftOnCard obavestiti kupca, pre zatvaranja transakcije plaćanja i zatvaranja fiskalnog računa, o mogućnosti korišćenja benefita vezanog za status i ostavereni benefit u klubu kupaca ili o mogućnosti ostvarivanja druge pogodnosti.

  5.5 Po izvršenoj kupovini Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu Izdavaoca će izvršiti registrovanje kupovine elektronskim terminalima GiftOnCard , u iznosu posle ostvarenog benefita , uz broj fiskalnog računa i vodeći proizvod na računu čime će kupac, član kluba moći da ostvari benefit pri narednim kupovinama a u skladu sa Optim uslovima i odlukama Izdavaoca.

  5.6 U slučaju da je kupac naknadno, posle zatvaranja računa obavestio ovlašćeno lice koje obavlja transakciju na prodajnom mestu o članstvu u klubu, Izdavalac zadržava pravo da ne uključi benefit / pogodnost omogućenu članu kluba.

  5.7 Kupac može iskoristiti benefit po skali benefita koja je važeća pri obavljanju prve kupovine u jednoj poseti – sukcesivne pojedinačne kupovine u jednoj poseti / jednom danu ne povećavaju skalu benefita. U slučaju kupovine većeg broja artikala u jednom danu kroz više poseta I obavljenih kupovina u maloprodajnom objektu, skala benefita ostaje ista.

 11. BENEFITI / POGODNOSTI CONVERSE LOYALTY PROGRAMA
 12. 6.1 Registrovani kupac “Converse Loyalty Programa “može u skladu sa ovim Opštim uslovima i odlukama Izdavaoca ostvariti sledeće benefite:

  • Benefite vezane za kupovinu u skladu sa statusom u klubu kupaca I u skladu sa uslovima programa, skalom evidencija i benefita;
  • Pogodnosti posebnih ponuda za članove kluba kupaca;
  • Dobijanje informacija i novosti vezanih za Converse maloproda mrežu, proizvode, akcije I manifestacije;
  • Pogodnosti posebnih akcija zatvorene kupovine samo za članove kluba;
  • Pogodnosti vezane za rasprodaje i sezonska sniženja;
  • Ad-hoc akcije za članove kluba kupaca;
  • Personalizovane ponude za članove kluba kupaca.

  6.2 U skladu sa ovim Opštim uslovima benefiti / pogodnosti se ne mogu kombinovati osim ako tako nije definisano posebnim Odlukama Izdavaoca.

 13. USLOVI I SKALA POPUSTA
 14. 7.1 Svaki registrovani kupac stiče status novog člana “Converse Loyalty Programa” koji podrazumeva da se sve kupovine registrovanog kupca, u maloprodajnim objektima mogu evidentirati.

  7.2 U zavisnosti od dela maloprodajne mreže i uslova kupovine koje je član kluba ostvario u Converse maloprodajnim objektima u proteklom periodu od 12 meseci kupac može ostvariti određene benefite.

 15. USLOVI , SKALE EVIDENCIJE I BENEFITI
 16. 8.1“Converse Loyalty Program ” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse

  Prilikom svake kupovine u redovnim objektima TRIPLE JUMP doo pod brendom Converse, kupac se identifikuje registrovanom “Converse Loyalty Program“ kartice pod brendom Converse. Prodavac identifikuje kupca Loyalty karticom pod brendom Converse, koja mora biti ili fizički prisutna u vidu PVC kartice pri registraciji kupovine ili prilaganjem elektronske kartice prikazane u mobilnoj aplikaciji “Converse Loyalty Programa ”. Izdavalac zadržava pravo validacije registrovanih podataka kupca putem metoda SMS u kom slučaju postoji mogućnost identifikacije bez prisutne fizičke kartice. Prodavac registruje redovan fisklani račun u okviru baze podataka “Converse Loyalty Program ” - Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Converse.

  Prodavac registruje redovan fisklani račun u okviru baze podataka “ Converse Loyalty Program ” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse.

  Po izvršenoj kupovini i plaćanju računa, bilo kojim načinom plaćanja, kupovina se registruje i na osnovu visine plaćenog računa, kupac ostvaruje adekvatan benefit. Benefit je iskazan u vidu „Cash-Back iznosa“ : evidencija budućeg popusta iskazana u dinarskom iznosu. Iskazani Cash-Back iznos je moguće koristiti kao popust pri jednoj ili više narednih kupovina, jednokratno ili višekratno pod definisanim uslovima.Važnost dodeljenog Cash-Back iznosa je 365 dana od datuma transakcije. Istekom 12 meseci ili 365 dana, preostali, neiskorišćeni Cash-Back iznos prestaje da važi, nedostupan je za korišćenje i briše se na kraju isteka 12 meseci ili 365 dana.

  Ova aktivnost podrazumeva da je račun u celosti plaćen, bez obzira na način i sredstvo plaćanja. Registracijom kupovine, kartica se aktivira i počinje da traje period od 12 meseci ili ciklus evidencije kupovina, u kome kupac ima mogućnost da ostvari dodatni benefit kao član “Converse Loyalty Program“ - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse.

  Svaki ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) se unosi u evidenciju kupovina. Izdavalac određuje vrednost skale za evidenciju kao i vrednost osnovnog evidencionog praga, posebnom odlukom.

  Skala vrednosti za evidenciju definisana je na sledeći način:

  Skala evidencije “Converse Loyalty Program ” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse:

  • u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio od 5.000 dinara do 15.000 dinara , pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Converse Loyalty Program ” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse kupcu se registruje 5% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos.
  • u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio od 15.001,00 dinara do 99.999 dinara , pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Converse Loyalty Program” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse kupcu se registruje 10% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos
  • u slučaju da je ukupan račun po jednokratnoj kupovini (sa uključenim PDV) iznosio više od 100.000 dinara , pri čemu je kupovina registrovana u isto vreme i u istom objektu u kome se kupac identifikuje kao član “Converse Loyalty Program” - Loyalty program I Loyalty kartice pod brendom Converse kupcu se registruje 15% „Cash-Back iznosa“ na plaćeni iznos

  Izdavalac zadržava pravo da novom registrovanom kupcu, kao novo registrovanom korisniku kartice “Converse Loyalty Program” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse dodeli Cash-Back iznos dobrodošlice u iznosu od 500 dinara. Ovaj iznos može biti definisan posebnom odlukom u kojoj se navodi iznos Cash-Back dobrodošlice i period dodele.

  8.2. Član kluba kupaca / Korisnik kartice “Converse Loyalty Program “ima mogućnost provere perioda validnosti i kategorije odobrenog benefita u maloprodajnim objektima, u mobilnoj aplikaciji i eventualno na web stranici Izdavaoca. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji ili korišćenju kartice). Na povtrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.

  Ovaj iznos se kupcu dodeljuje na njegov zahtev, u maloprodajnom objektu, posle transakcije plaćanja računa i to isključivo na “Converse Loyalty Program” - Loyalty program i Loyalty kartice pod brendom Converse.

  Iznos u Dinarima se dodeljuje automatski u vidu Cash-Back iznosa.

  Sticanjem određenog Cash-Back iznosa, kupac, korisnik ostvaruje pravo da koristi Cash-Back iznos za kupovinu svih artikala iz asortimana.

  Cash-Back iznos se može koristiti, kao popust u apsolutnom iznosu, pri kupovini svih artikala iz asoritmana.

  Iznos konačnog računa koji može biti umanjen apsolutnim Cash-Back iznosom ostvarenim registrovanim kupovinama u skladu sa Opštim uslovima ne može biti viši od 50% OSTVARENE KUPOVINE registrovane na jednom fiskalnom računu.

  U slučaju da kupac, u okviru definisanog perioda ciklusa evidencije kupovina ne iskoristi evidentirane kupovine ili ne ostvari pravo na CASH-BACK IZNOS prema utvrđenoj skali, evidencija se briše.

  Cash-Back iznos dodeljen kupcu iznos ima rok važnosti 12 meseci, počev od dana dodeljivanja i kupac ovaj iznos može iskoristiti u tom periodu i ne može ga preneti na sledeći period.

  Cash-Back iznos se može iskoristiti samo i isključivo u naznačenim maloprodajnim objektima Triple Jump doo, koji posluju pod brendom Converse.

  Kupac može iskoristiti ovaj CASH-BACK IZNOS jednokratno ili iz više kupovina, u celom ili delimičnom iznosu samo u okviru plaćanja za ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) bilo koje vrednosti pod uslovom da je taj ukupan račun po jednokratnoj kupovini (u iznosu sa uračunatim PDV) barem 50% veci od vrednosti CASH-BACK iznosa koji želi iskoristiti.

  Dodeljeni Cash-Back iznos, kupac ne može zameniti za drugu uslugu, gotovinu ili iskoristiti suprotno ovim uslovima.

  Kupovina u kojoj se koristi dodeljeni CASH-BACK iznos ne podleže skali evidencija i ne ulazi u ciklus za registraciju kupovina.

  Naknadna dodela Cash-Back iznosa nije moguća.

 17. IZUZECI
 18. 9.1 U toku trajanja akcija ili sezonskih sniženja u maloprodajnim objektima, Izdavalac zadržava pravo promene uslova korišćenja benefita o čemu na adekvatan način obaveštava članove “Converse Loyalty Program ” na način kako je uređeno važećom odlukom Triple Jump d.o.o.

  9.2 Koriscenje Converse Loyalty Programa je izuzeto u Converse Outlet prodavnicama.

 19. REKLAMACIJE
 20. 10.1 Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa za potrebe eventualne reklamacije.

  10.2 Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

  10.3 U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 60 dana od kupovine robe.

  10.4 U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, kao i originalne potvrde o transakcijama - slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

  10.5 Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

  10.6. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:

  • u slučaju gubitka,
  • u slučaju uništenja kartice,
  • u slučaju zloupotrebe.
 21. ODGOVORNOST
 22. 11.1 Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje kartice “Converse Loyalty Program” u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva karticu “Converse Loyalty Programa” i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

  Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena.

  11.2. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:

  • Ukoliko Korisnik nema na raspolaganju fizički prisutnu karticu “Converse Loyalty Programa” u trenutku transakcije kupovine I pokušaju korišćenja benefita “Converse Loyalty Programa”.
  • Ako elektronski aplikativni terminal ili internet veza na prodajnom mestu gde se obavlja transakcija ne radi adekvatno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije.
  • Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno.
  • Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.
  • Ukoliko prodajno mesto primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice, ne obavesti direktno i usmeno korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene ili sl ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.
  • Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.

  11.3 Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju kartice.

  11.4 Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ili pasoša, broj kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.

  Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (10) radnih dana.

 23. ZAVRŠNE ODREDBE
 24. 12.1. Registrovanjem za članstvo u klubu, korišćenjem Kartice “Converse Loyalty Programa” kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

  12.2. Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Kartice “Converse Loyalty Programa”.

  12.3. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti Karticu “Converse Loyalty Programa” I pripadajuće benefite u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Karticu “Converse Loyalty Programa” koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

  12.4. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja Kartica “Converse Loyalty Programa” pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena u skladu sa rokom iz prethodnog stava. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.

  12.5. Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izdavaoca, Pružaoca usluge, Partnera i Kupca.

  Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

  12.6. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.

  12.7. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 15.06.2023.godine.

  Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi od 01.11.2018. godine.

To Top