Politika privatnosti CONVERSE internet prodavnice

Uvod - O ovoj Politici privatnosti

U ovoj Politici privatnosti (u daljem tekstu „Politika“) objašnjeno je na koji način kompanija Triple Jump d.o.o. Beograd sa sedištem u Beogradu, Novi Beograd, ul. Milutina Milankovića 7g, prikuplja Vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim.

Kompanija Triple Jump d.o.o. Beograd je posvećena zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku, kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni. Što se tiče ličnih podataka koje prikupljamo, Triple Jump d.o.o. Beograd je „rukovalac podataka“, odnosno subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju lični podaci (Triple Jump d.o.o. Beograd u daljem tekstu: “Rukovalac”).

Ukoliko želite da nas kontaktirate u vezi sa Vašim ličnim podacima ili ovom Politikom, molimo da koristite ispod navedene kontakt podatke Rukovaoca i/ili lica za zaštitu podataka o ličnosti

Podaci Rukovaoca:

 • Poslovno ime: TRIPLE JUMP DOO BEOGRAD
 • Adresa: Milutina Milankovića 7g, Novi Beograd
 • Kontakt podaci: telefon:+381 64 88 43 854; e-mail: podrška@converse.rs (raspoloživost: od 9:00h do 17:00h)

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:

 • Telefon: +381 11 30-29-018; +381 64 88-24-107,
 • E-mail: pravni.poslovi@triple-jump.com; (raspoloživosti: ponedeljak-petak od 10:00h do 13h).

Sadržaj:

 1. Kako i kada prikupljamo Vaše lične podatke?
 2. Koje podatke prikupljamo direktno od Vas?
 3. Koja prava na privatnost imate?
 4. Gde su Vaši lični podaci čuvaju?
 5. Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim licima?
 6. Koliko dugo Rukovalac čuva Vaše lične podatke?
 7. Za šta koristimo Vaše lične podatke?
  1. Obrada porudžbina i pružanje usluga
  2. CONVERSE program lojalnosti
  3. Služba za potrošače
  4. CONVERSE sajtovi
  5. Kolačići
  6. Ostali sajtovi
  7. Marketing
  8. Video-nadzor (CCTV)
  9. Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja
  10. Promotivni podsticaji sa nagradama
  11. Ostale lične informacije koje nam dostavite

 1. Kako i kada prikupljamo Vaše lične podatke?
 2. Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše poslovanje (npr. kada kupujete i/ili naručujete proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrujete za CONVERSE program lojalnosti, kada kontaktirate Službu za podršku potrošačima CONVERSE internet prodavnice, kada se pretplatite na naš bilten (newsletter), kada popunjavate ankete za potrošače ili nam date povratne informacije o našoj robi i uslugama, itd.).

  Vaše lične informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode ili usluge, popunite određeni formular, ili kada prikupimo podatke putem osmatranja (npr. putem bezbednosnih kamera).

  Pravni osnov za prikupljanje podataka radi kupoprodaje je ugovor o kupoprodaji, dok osnov za prikupljanje ostalih podataka (podaci za programe lojalnosti i sl.) može biti pristanak ili ispunjenje zakonskih obaveza.

  Više informacija o situacijama i okolnostima u kojima prikupljamo Vaše lične podatke možete pronaći u odeljku „Za šta koristimo Vaše lične podatke?” Zapamtite da su ovo samo informacije o potencijalnim načinima upotrebe Vaših ličnih podataka, sa kojima se možete susresti prilikom posete našim prodavnicama i sajtovima, prilikom kupovine kod nas, odnosno prilikom korišćenja naših usluga. U svakom slučaju, dobićete jasne informacije o svrsi obrade Vaših podataka, a u pojedinim slučajevima će nam dodatno biti potrebna Vaša izričita saglasnost.

  Nećemo koristiti Vaše lične podatke u marketinške svrhe, osim ako nam ne kažete da je to u redu. Ukoliko želite da Vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo Vas da se prijavite prilikom pristupanja CONVERSE programu lojalnosti. Za više informacija, pogledajte odeljke Marketing i CONVERSE program lojalnosti u nastavku. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Rukovalac i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način (za više informacija pogledajte odeljak: „Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim stranama?” u nastavku).

 3. Koje podatke prikupljamo direktno od Vas?
 4. Uobičajene kategorije podataka koje prikupljamo od potrošača su: ime, adresa, kontakt mail i telefon, datum rođenja, preferirani jezik, adresa plaćanja, adresa isporuke, finansijske informacije, uključujući informacije o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili druge informacije koje se tiču plaćanja, a koje navodite prilikom popunjavanja formulara na converse.rs sajtu, odnosno plaćanja u prodavnicama CONVERSE ili na converse.rs sajtu ili kada komunicirate sa nama putem telefona ili elektronske pošte; Vaše prethodne kupovine CONVERSE proizvoda i usluga, i ostale informacije koje ste odlučili da podelite sa nama na dobrovoljnoj osnovi.

  Kada prikupljamo podatke o Vama putem osmatranja (npr. putem bezbednosnih kamera), mi to činimo zbog poštovanja zakonskih obaveza ili radi očuvanja legitimnih interesa kao što su: osiguranje Vaše bezbednosti i bezbednosti naših zaposlenih, zaštita Vaše lične imovine i imovine Prodavca, kao i zaštita Vaše bezbednosti i bezbednosti naših IT i mobilnih sistema.

 5. Koja prava na privatnost imate?
 6. Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo da od Rukovaoca zatražite:

  • Da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima
  • Možete da pitate Rukovaoca za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo i da znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće strane ili kategorije trećih strana sa kojima se Vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili direktno od Vas.

  • Da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo
  • Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama.

  • Da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka i dopunu
  • Želimo da se uverimo da su Vaši lični podaci tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netačnim ili zastarelim. Podaci koje smatrate nepotpunim se mogu dopuniti na osnovu dodatne izjave.

  • Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka
  • Možete nas zamoliti da prekinemo obradu, ili čak, da obrišemo lične podatke o Vama koje posedujemo. Ukoliko su Vaše lične informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obaveza Rukovaoca prema Vama, Rukovalac možda ne bude u stanju da izvrši takve ugovorne obaveze. Isto tako, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi se Rukovalac pridržavao određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), Vaš zahtev se ne može rešiti.

  • Da ograničite obradu Vaših podataka nama i/ili trećim stranama, na određenim procesima, ili u potpunosti
  • Ukoliko ste osporili tačnost Vaših podataka ili je utvrđeno da je obrada nezakonita a ne želite da se podaci obrišu ili nam više nisu potrebni lični podaci za svrhu obrade ali ih Vi zahtevate radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovu razloga koje Rukovalac smatra legitimnim, imate pravo da zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

  • Da budete obavešteni o svakom brisanju ili ispravci i ograničenjem obrade Vaših podataka, osim ukoliko je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava
  • Da za svaku obradu podataka koja se zasniva na pristanku, opozovete pristanak u bilo koje doba
  • Da podnesete prigovor na način na koji rukujemo Vašim podacima
  • Zapamtite da imate pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka koja se zasniva na zakonskim osnovama koje Rukovalac smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kom trenutku uputite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

  • Da zahtevate da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj. Ovo pravo se ne primenjuje ako je odluka neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora sa Rukovaocem.
  • Rukovalac se može opredeliti za automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje, u svrhu dobijanja analitičkih i statističkih podataka a u cilju unapređenja svojih ponuda. Ukoliko Rukovalac primeni navedeni način obrade podataka obavestiće Vas unapred o logici koja se pri tome koristi i značaju i posledicama te obrade po Vas.

  Za ostvarivanje napred navedenih prava, molimo upotrebite kontakt podatke Rukovaoca navedene u odeljku „O ovoj Politici privatnosti”.

  Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše lične podatke, uvek imate pravo da podnesete zvaničnu žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

 7. Gde se Vaši lični podaci čuvaju?
 8. Lične podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u bezbednim okruženjima. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

  Određeni podaci se i dalje čuvaju u papirnom obliku. Obrađeni podaci se skladište u prostorijama Rukovaoca i IT sistemima, ali ponekad čuvamo podatke na serverima naših pouzdanih provajdera.

 9. Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim licima?
 10. Rukovaocu je zaštita Vaše privatnosti veoma

  važna, stoga nikada nećemo deliti Vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovoj Politici.

  Pored navedenog, možemo dati Vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima koji održavaju naše IT sisteme ili koji Vam pružaju usluge u ime Rukovaoca. Na primer, za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo u prodavnici ili van nje. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu sa našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

  U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije i Evropske unije, od strane naših partnera na osnovu sporazuma potpisanih sa takvim subjektima koji ih, obavezuju da tretiraju Vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u svemu u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Srbiji i zemljama Evropske unije.

 11. Koliko dugo Rukovalac čuva Vaše lične podatke
 12. Rukovalac će Vaše podatke o ličnosti čuvati do ispunjenja specifične svrhe za koju se podaci obrađuju. Podaci koji se prikupljaju po osnovu pristanka čuvaju se do ispunjenja svrhe ali najduže do opoziva pristanka.

  Izuzetno, ukoliko je čuvanje određenih podataka u dužem roku propisano zakonom, odnosno, ukoliko je neophodno radi ispunjenja pravnih obaveza Rukovaoca, Rukovalac će biti prinuđen da takve podatke čuva do isteka zakonom propisanih rokova, odnosno ispunjenja zakonskih obaveza.

  O svrsi i pravnom osnovu čuvanja podataka o ličnosti možete se bliže upoznati u odeljku “Za šta koristimo Vaše lične podatke?”

 13. Za šta koristimo Vaše lične podatke?
 14. Vaše lične podatke koristimo na različite načine, uglavnom za izvršavanje ugovornih obaveza prema Vama, ali ponekad ih koristimo i za poboljšanje iskustva kupovine, za direktan marketing, ili iz bezbednosnih razloga. Molimo pročitajte pažljivo svaku sledeću stavku u nastavku teksta, kako biste saznali više o svrsi i pravnom osnovu za prikupljanje podataka.

  1. Obrada porudžbina i pružanje usluga
  2. Kada obavite kupovinu lično u jednoj od CONVERSE prodavnica ili putem CONVERSE.rs sajta, u zavisnosti od slučaja, od Vas se može tražiti da ostavite određene lične podatke koji su neophodni za pravilno izvršenje kupovine. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko, pored kupovine naših proizvoda, odaberete da koristite uslugu isporuke. Isto tako, da bismo obradili Vašu narudžbinu, i proverili da su lični i finansijski podaci koje ste nam dostavili tačni, koristimo sisteme plaćanja trećih lica, kako bi se osiguralo da uplata bude izvršena bezbedno i da Vaši podaci nisu lažno upotrebljeni.

   Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od Vaših ličnih podataka koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime, adresu isporuke, i preferencije u vezi sa isporukom koje ste naveli, kao što je vreme dana u toku kog želite da dobijete isporuku).

   Pravni osnov za obradu navedenih podataka o ličnosti je izvršenje ugovora o kupoprodaji, odnosno preduzimanje potrebnih radnji pre zaključenja ugovora a u skladu sa Zakonom.

  3. CONVERSE program lojalnosti
  4. CONVERSE program lojalnosti je naš članski klub koji je otvoren za lica starija od 18 godina. Pravni osnov za obradu podataka u svrhu pristupa CONVERSE programu lojalnosti je Vaš pristanak. Prilikom registracije u CONVERSE Program lojalnosti, zamolićemo Vas da nam ostavite lične podatke neophodne za registraciju Vašeg profila. Isto tako, uz Vaš CONVERSE profil ćemo pridružiti informacije o kupovinama koje ste obavili uz člansku karticu, informacijama o računima koji su izdati za Vas i, uz Vašu zasebnu i eksplicitnu saglasnost, informacije o istoriji Vaše interakcije sa našim sajtovima. Koristimo Vaše lične informacije kako bismo bolje razumeli Vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine, i kako bismo pripremili ponude i dali Vam informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresovani. Bilteni i SMS poruke sa informacijama o aktuelnim ponudama za Vas se šalju kao deo Programa. Ove informacije će Vam biti poslate samo ukoliko nam za to date saglasnost, koju možete pronaći na formularu za registraciju u CONVERSE programu lojalnosti ili na converse.rs sajtu. Podatke koje nam dostavite radi vođenja CONVERSE profila ćemo čuvati tokom trajanja Vašeg članstva u Programu.

  5. Služba za potrošače
  6. Ukoliko kontaktirate našu Službu za potrošače (npr. ukoliko zahtevate vraćanje proizvoda kojim niste zadovoljni, itd.), direktno u CONVERSE prodavnici ili putem određenog sredstva komunikacije koje Vam je na raspolaganju, biće nam potrebne Vaše kontakt informacije kako bismo rešili pitanje u vezi sa kojim ste nas kontaktirali. Takvi podaci će se koristiti samo za tu svrhu.

   U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge trećih lica kojima smo poverili Vaše podatke, u meri u kojoj je to neophodno za rešavanje Vašeg slučaja (npr. pružaoci usluga dostave), kao što je opisano u odeljku „Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim stranama?” U ovom slučaju, oni mogu biti pružaoci usluga transporta kao i dobavljači IT sistema koji rade pri kompaniji Rukovaoca kao deo tehničke podrške.

   Isto tako možete kontaktirati Službu za potrošače kada želite da kupujete u CONVERSE internet prodavnici preko telefona. Da biste obavili kuovinu preko telefona, Rukovalac obrađuje Vaše podatke, kao što su: ime i prezime, adresa za slanje fakture, adresa za dostavu proizvoda, glas, broj telefona i adresa e-pošte. Ove podatke dajete na dobrovoljnoj bazi ali ukoliko to ne učinite, postoji mogućnost neizvršenja narudžbine ili isporuke.

   Pravni osnov obrade podataka koji su neophodni za realizaciju porudžbine i isporuku je izvršenje ugovora odnosno preduzimanje potrebnih radnji pre zaključenja ugovora a u skladu sa Zakonom.

  7. Converse internet sajt
  8. Neke informacije o Vama prikupljaju se ili se mogu prikupljati i prilikom posete converse.rs sajtu (IP adresa uređaja, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu sa koje se pristupa, pretraživač koji koristite, operativni sistem računara koji podržava Vaš računar i ime providera). Navedeni podaci čuvaju se u svrhu uspostavljanja veze, korišćenja sajta i procene bezbednosti i stabilnosti sistema. Ovi podaci će se obrađivati po osnovu legitimnog interesa Rukovaoca. Pored navedenih podataka posetom sajtu mogu se prikupljati dodatni podaci a za određenu svrhu, o čemu ćemo Vas obavestiti najkasnije u vreme prikupljanja (npr. za vršenje prodaje putem interneta, za čuvanje šoping liste koju ste kreirali, itd.). U ovom slučaju, ukoliko nam ne pružite određene informacije, to može ograničiti mogućnost obavljanja kupovine preko interneta, ili smanjiti nivo iskustva kupovine.

  9. Kolačići
  10. Da bismo održavali sajt i obezbedili funkcionalnost kakvu očekujete, sajt converse.rs koristi tehnologiju koja je opštepoznata pod nazivom „kolačići“. Kolačići su male datoteke koje šaljemo na Vaš računar i kojima kasnije možemo pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni i koriste, na primer, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljujući kolačićima sa našeg sajta, možete pretraživati bez poteškoća i možete videti rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju šta interesuje Vas i druge posetioce našeg sajta, što nam pomaže da poboljšamo njegovu upotrebu za sve.

   Najznačajniji kolačići koje koristimo su:

   • Strogo neophodni kolačići. Neophodni su kako bi se osiguralo da sajt funkcioniše efikasno iz tehničke perspektive.
   • Kolačići funkcionalnosti. Pomažu da unapredimo Vaše iskustvo tako što pamte Vaše izbore.
   • Kolačići za praćenje aktivnosti. Oni prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internet stranicu i saznaju kakav nam je učinak.
   • Ciljajući kolačići. Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili Rukovaocu da postavlja reklame na druge sajtove koje potrošač posećuje, ili da se izbegne plasiranje reklama za potrošača koji već poznaje Rukovaoca.
   • Dodatni programi za društvene mreže. Ovi kolačići se koriste za povezivanje naših potrošača sa našim kanalima na društvenim mrežama. Nakon toga, informacije koje obezbeđuju kolačići mogu se koristiti na različite načine. Molimo Vas da se povežete sa lokalnim CONVERSE timom kako biste identifikovali poslovni slučaj, odnosno identifikovali potrebe za usklađivanjem sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

   Kolačićima koji se čuvaju na Vašem računaru možemo pristupiti kada posetite naš sajt ili otvorite e-poštu koju šaljemo. Ako želite da obrišete kolačiće koji su već na Vašem računaru, pogledajte uputstva u svom pretraživaču klikom na „Pomoć“ u meniju datog pretraživača. Obrađujemo kolačiće isključivo uz Vašu saglasnost. Da biste povukli saglasnost, ili pristali na upotrebu kolačića, podesite odgovarajuća podešavanja u Vašem pretraživaču. Međutim, neke od funkcija našeg sajta možda neće funkcionisati bez kolačića. Kada zatražimo saglasnost, mi ćemo predstaviti svrhu za koju će se ove vrste informacija o Vama obrađivati i informisaćemo Vas o Vašim pravima. Više informacija o kolačićima možete pronaći ovde.

  11. Ostali sajtovi
  12. Converse.rs sajt može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika se primenjuje samo na ovaj sajt, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da pročitate politike privatnosti na datim sajtovima.

  13. Marketing
  14. Rukovalac bi želeo da Vam šalje informacije o CONVERSE proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da Vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se Vi za to odlučite. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali saglasnost da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno da se odjavite u nekom kasnijem trenutku. Imate pravo da nas sprečite, u bilo kom trenutku, da Vas kontaktiramo u marketinške svrhe, ili da dajemo Vaše podatke članovima CONVERSE Grupe. Ukoliko više ne želite da budete kontaktirani u marketinške svrhe, kliknite na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (mejl/bilten).

  15. Video-nadzor (CCTV)
  16. Rukovalac po osnovu svog legitimnog interesa koristi video-nadzor za potrebe bezbednosti i radi otkrivanja i praćenja kriminala. Čuvamo informacije prikupljene putem video-nadzora u vremenskom periodu koji nam omogućava da pomognemo regulatornim telima i organima za sprovođenje zakona. Ove informacije se čuvaju u bezbednom okruženju i pristup je ograničen samo na kvalifikovano osoblje obezbeđenja. Za tu svrhu vršimo kontinuirani video-nadzor određenih područja u prodavnicama i oko nje (npr. pojedina prodajna odeljenja, kase). Ne nadgledamo mesta na kojima bi to moglo dovesti do kršenja Vaše privatnosti (npr. kabine za presvlačenje). Uz to, ne koristimo zabeležene slike za bilo koju drugu svrhu i ne vršimo dodatne analize na istim. Pristup zapisima se odobrava samo malom broju naših pouzdanih radnika, i oni se ne dele ni sa kim, osim sa nadležnim organima, kao dokazi za potrebe pravnih postupaka. Ograničili smo vreme skladištenja snimaka u skladu za zakonskim rokom čuvanja ovih podataka, i nakon ovog vremena, oni se automatski prepisuju, bez mogućnosti reprodukcije.

  17. Učešće u procesu selekcije i zapošljavanja
  18. Prihvatanjem Vaše prijave kao dela procesa selekcije i zapošljavanja kod Rukovaoca, zamolićemo Vas za neke informacije o Vama, kako bismo mogli da evaluiramo Vašu prijavu. Kao deo procesa selekcije i zapošljavanja, Vaši lični podaci mogu biti dostupni subjektima koji nam pružaju usluge, na način opisan u odeljku „Da li Rukovalac deli moje podatke sa trećim stranama?“ To su pretežno provajderi IT sistema putem kojih se vrši postupak selekcije i zapošljavanja, kao deo podrške i održavanja ovih sistema. Vaše podatke, ukoliko nam date saglasnost, ćemo čuvati do prestanka svrhe ili povlačenja saglasnosti.

  19. Promotivni podsticaji sa nagradama i drugim benefitima
  20. Od učesnika u takvim događajima možemo zatražiti neke lične podatke, kako bismo efikasno sproveli same događaje i ispunili obaveze koje zakon nalaže, kao što je, na primer, dodela nagrada. Kada od Vas zatražimo lične podatke, informisaćemo Vas o svrsi obrade ovih podataka i Vašim pravima. Podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja najčešće se čuvaju do završetka događaja, izuzev u slučajevima kada će biti neophodno čuvati ih u skladu sa merodavnim pravom (npr. informacije o dodeljenim nagradama). Kada organizujemo takve događaje, često koristimo pomoć eksternih kompanija, kako je opisano u odeljku „Da li Prodavac deli moje podatke sa trećim stranama?“ U ovom slučaju, to će biti, na primer, agencije specijalizovane za organizaciju takvih događaja ili koorganizatori događaja.

  21. Ostale lične informacije koje nam dostavite
  22. Možete nam, na dobrovoljnoj osnovi, davati informacije u koje spadaju Vaše preferencije po pitanju proizvoda, razlozi iz kojih kupujete određeni proizvod, podaci o Vašoj porodici i načinu života – zahvaljujući ovome, možemo saznati više o Vašim preferencijama koje se tiču kupovine, i dodatno unaprediti Vaše iskustvo kupovine.

   Možete nam dati ove informacije i ukoliko se registrujete ili iskoristite specijalne CONVERSE ponude, kupone za popust ili druge promocije. U svakom od napred navedenih slučajeva ćemo nastojati da Vam pružimo pouzdane informacije u vezi sa obradom podataka.

   Završne odredbe - Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

   Ova Politika stupa na snagu dana 15.06.2021.

   Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na ovu internet stranicu.

 
To Top